12:24 Isandla sabakhutheleyo siyalawula; Ukudangala kufakwa uviko. 18:1 Ozahlulayo ufuna umnqweno wakhe; Into yonke ezimasayo uyayivungamela. Unjalo umendoumendo wabo bonke abangxamele inzuzo embi; Imka nomphefumlo womniniyo. 3:34 Ngokubhekisele kubagxeki, uyabagxeka; Ke abalulamileyo uyabababala. 3:33 Ingqalekiso kaYehova isendlwini yongendawo; Ke isithili samalungisa uyasisikelela. 26:27 Omba isihogo weyela kuso; Oqengqa ilitye, libuyela kuye. if(sStoryLink0 != '') 17:11 Oneenkani ufuna ububi bodwa; Ngoko ke uthunyelwa umthunywa osisijorha. Bible Verses About Marriage Marriage is a sacred vow between a man and woman and the Bible offers many verses that offer guidance for married couples, husbands, wives, newlyweds, and engagement. 29:7 Ilungisa liyalazi ibango lesisweli; Ke yena ongendawo akanangqondo yakulazi. 15:14 Intliziyo enengqondo ifuna ukwazi; Umlomo wesinyabi usukelana nokumatha. ,” is not to say that it as a whole or even individual proverbs should be credited to King Solomon, for 1:1 Imizekeliso kaSolomon unyana kaDavide, ukumkani wamaSirayeli, Yokuba kwaziwe ubulumko noqeqesho; 1:3 Yokuba kwamkelwe uqeqesho lwengqiqo, Ubulungisa, nesiko, nokuthe tye; 1:4 Yokuba izidenge zinikwe ubuqili, Ulutsha lunikwe ukwazi nokunkqangiyela; 1:5 Ukuze eve osisilumko, aqokele afunde, Oqondayo azuze amacebo obulumko; 1:6 Yokuba kuqondwe umzekeliso nezafobe zokuthetha, Amazwi ezilumko nezintsonkotha zazo. 10:21 Umlomo welungisa udlisa abaninzi; Izimathane zifa ngokuswela intliziyo. 2:22 Banqunyulwe ezweni abangendawo, Abanginizayo bancothulwe kulo. 9:18 Akazi ukuba abafileyo bakhona; Basezinzulwini zelabafileyo abamenywa bakhe. 25:26 Liqula eligxojiweyo, ngumthombo owonakeleyo, Ilungisa elikhwelelayo phambi kongendawo. Commit to the LORD whatever you do, and he will establish your plans. 2:8 Ukuze alondoloze umendo wesiko, Agcine nendlela yabakhe benceba. 15:8 Umbingelelo wabangendawo lisikizi kuYehova; Umthandazo wabathe tye ngowona akholwa nguwo. 1:21 Bumemeza emantloko eendawo zembutho; Ekungeneni kwamasango, Phakathi komzi, buthetha iintetho zabo, busithi: 1:22 Kunini na, ziyathandini, nithanda ubuyatha, Abagxeki befuna ukugxeka, Izinyabi zithiya ukwazi? 16 God made two great lights—the greater light to govern the day and the lesser light to govern the night. 22:25 Hleze ufunde iindlela zayo, Urhintyelise umphefumlo wakho. 28:11 Ilumkile indoda esisityebi kwawayo amehlo; Ke isisweli esinengqondo siyayigocagoca. 21:25 Umnqweno wevila uyalibulala, Kuba izandla zalo azivumi kusebenza. 29:21 Osifekethisayo kwasebuncinaneni isicaka sakhe Uya kwenelwa lukhula ekupheleni. 4:17 Kuba badla isonka sokungendawo, Basele iwayini yogonyamelo. 8:22 UYehova wandivelisa ndaba yintlahlela yendlela yakhe, Ndaba ngowamandulo emisebenzini yakhe yakudala. 12:10 Ilungisa liyawazalelela umphefumlo wenkomo yalo; Iimfesane zabangendawo zibubujorha. The reason... Intliziyo The heart means love. 18:19 Umzalwana ekukreqiweyo kuye ulukhuni ngaphezu kwesixeko esiliqele, Neengxabano zinjengomvalo woxande olude. 6:8 Isuke isilungise isonka sayo ehlotyeni, Ikubuthe ukudla kwayo ngexa lokuvuna. Lungabetheki unyawo lwakho. 22:20 Andikubhalelanga na iintetho eziyintloko, Ezineengcebiso nokwazi. 11:20 Ngamasikizi kuYehova abantliziyo zijibilizayo; Ukholwa ngabo bandlela zigqibeleleyo. Anabani na amehlo anozizi? 14:25 Ingqina lenyaniso lihlangula imiphefumlo; Ke elifutha amanga liyinkohliso. 24:9 Iyelenqe lesimathane sisono; Ulisikizi ebantwini umgxeki. 15:13 Intliziyo evuyileyo iyabuchwayithisa ubuso; Ekubulalekeni kwentliziyo umoya uthi dakumba. 18:8 Amazwi entlebi yimithamo emnandi; Yona ihla iye ezingontsini zombilini. 7:13 Wambamba ke, wamanga, Wayingwanyalala ubuso; wathi kuye. 8:34 Hayi, utolo lomntu ondivayo, Elinde ezingcangweni zam iimini ngeemini, Egcine emigubasini yeminyango yam! 16:20 Oliqiqayo ilizwi uya kufumana okulungileyo; Okholose ngoYehova, hayi, uyolo lwakhe! 23:31 Musa ukuyikhangela iwayini, xa izenza ingqombela, Xa ibengezelayo endebeni, Xa ihla kamnandi; 23:32 Ukuphela kwayo iluma njengenyoka, Iluma njengerhamba. 14:27 Ukoyika uYehova lithende lobomi, Ukuze kusukwe ezirhintyelweni zokufa. 14:20 Ihlwempu lithiywa nangummelwane walo; Ke bona abathanda isityebi baninzi. 6:21 Sibophe entliziyweni yakho okukanye, Usinxibe emqaleni wakho. Ekufikeni kokunkwantyiswa kwenu njengesithonga, Ekuzeni kokusindeka kwenu njengesaqhwithi, Ekufikelweni kwenu yimbandezelo nenkcutheko. 26:9 Ngameva angene esandleni senxila Umzekeliso ongene emlonyeni wesinyabi. Read ImiZekeliso 10 in the 'Xhosa' translation. 24:27 Lilungise ishishini lakho phandle, Uzisebenzele entsimini yakho; Emveni koko wakhe indlu yakho. 26:8 Njengokubopha ilitye esisawulweni, Unjalo osinika uzuko isinyabi. 11:24 Kukho ohlakazayo, aye esanda ngokwanda; Kukho nozinqandayo kokumfaneleyo, oko kube yintswelo yodwa. 5:16 Mayiphalale phandle imithombo yakho, Ibe yimijelo yamanzi ezitratweni. 23:19 Yiva, wena nyana wam, ulumke, Uyinyathelise intliziyo yakho ithi gca endleleni. 1:24 Ngokokuba ndinibizile, anavuma, Ndolule isandla sam, akwabakho ukhathalayo; 1:25 Nesuka naliyeka necebo lam lonke, Anavuma ndakunohlwaya. 1:7 Ukoyika uYehova kukuqala kokwazi; Ubulumko noqeqesho izimathane ziludelile. 16:13 Ukumkani uyakholiswa ngumlomo wobulungisa; Othetha okuthe tye uyathandwa. 26:1 Njengekhephu ehlotyeni, njengemvula ngexa lokuvuna, Lunjalo ukungasifaneli isinyabi uzuko. 22:8 Ohlwayela ubugqwetha, wovuna ubutshinga, Nentonga yokuphuphuma kwakhe umsindo yophela. 15:25 UYehova uyayincothula indlu yabanekratshi, Amise umlimandlela womhlolokazi. 7:4 Yithi kubulumko, Ungudade wethu; Uthi, Ingqondo sisihlobo; 7:5 Ukuze ugcinwe kumkamntu, Kowolunye uhlanga, ontetho igudileyo. The deteriorating nature of foolishness is seen as the description progresses from drink to vomit. 13:14 Umyalelo wesilumko lithende lobomi, Ukuze kumkiwe ezirhintyelweni zokufa. 21:10 Umphefumlo wongendawo unqwenela ububi; Amehlo akhe akambabali ummelwane wakhe. 9:1 Ubulumko buyakhile indlu yabo, Buzixholile iintsika zabo zosixhenxe; 9:2 Buzixhelile iinkomo zabo, buyiphithikezile iwayini yabo; Busilungisile nesithebe sabo; 9:3 Buthume umthinjana wabo, buyamema Ezingqolweni zeenduli zesixeko, buthi. 5:23 Yena ufa kukuswela uqeqesho, Ayobe ebuninzini bokumatha kwakhe. 28:1 Basaba bengasukelwa nto abangendawo; Ke wona amalungisa akholosa njengengonyama. 3:19 UYehova waliseka ihlabathi ngobulumko, Walizinzisa izulu ngengqondo. 7:10 Nanko umfazi emkhawulela, Enengubo yehenyukazi, enentliziyo enobuqhetseba. Nokurhweba ingqondo kungakanani na ukunyuleka kwako, ngaphezu kwesilivere! Proverb:12:3: A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved. 15:28 Intliziyo yelungisa iya kucamanga ukuphendula; Ke wona umlomo wabangendawo umpompoza ububi. 9 31:1 Amazwi kaLemuweli, ukumkani waseMasa, awamqeqesha ngawo unina. 15:4 Ukuphola kolwimi ngumthi wobomi; Ke ukuphenula kwalo kwaphula umoya. 27:23 Khuthalela ukubazi ubume bempahla yakho emfutshane, Yibhekise intliziyo yakho emihlambini yakho. 19:10 Akusifanele isinyabi ukudla ubuncwane; Kobeka phi na ke ukungamfaneli umkhonzi ukulawula abathetheli! 12:17 Ophefumla inyaniso uxela ubulungisa; Ingqina elixokayo lixela inkohliso. 11:29 Ogxugxisa indlu yakhe uya kudla ilifa elingumoya; Isimathane soba ngumkhonzi kontliziyo ilumkileyo. 2 Listen, my son! 8:23 Ndamiswa kwasephakadeni, kwasentloko, Kwasemandulweni ehlabathi. 16:28 Indoda ephendukayo ingenisa ingxabano; Nentlebi yahlula amakholwane. 30:5 Yonke intetho kaThixo inyibilikisiwe. 7:24 Ke ngoko, bonyana, ndiphulaphuleni, Niyibazele indlebe intetho yomlomo wam. They... ukuhambaTo walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk... UnyawoOur feet are the lowest and most utilitarian parts of our bodies, and in the Bible they represent the lowest and most utilitarian part of... iinyawoOur feet are the lowest and most utilitarian parts of our bodies, and in the Bible they represent the lowest and most utilitarian part of... ububi'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 30:18 Izinto zintathu ezibalulekileyo kum; Hayi, zine endingenakuzazi: 30:19 Yindlela yexhalanga esibhakabhakeni, Yindlela yenyoka etyeni, Yindlela yenqanawa esazulwini solwandle, Yindlela yomfo nentombi. 17:9 Ugubungela isikreqo ofuna uthando; Ophinda ayithethe into wahlula amakholwane. 4:2 Kuba ndininika imfundiso elungileyo; Musani ukuwushiya umyalelo wam. 16:7 Ekukholisweni kukaYehova ziindlela zendoda, Uyixolelanisa neentshaba zayo nayo. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 12:27 Odangeleyo akayibhulisi inyamakazi yakhe; Ke ubuncwane obunqabileyo bomntu kukukhuthala. 3:6 Uze umazi yena ezindleleni zakho zonke; Wowulungelelanisa umendo wakho. 17:1 Iqhekeza elomileyo lesonka, kunye nokuchulumacha, lilungile Ngaphezu kwendlu ezele yimibingelelo, enembambano. 1:19 Unjalo umendo wabo bonke abangxamele inzuzo embi; Imka nomphefumlo womniniyo. 12:7 Bakuba bebhukuqiwe abangendawo, ababikho; Indlu yamalungisa iyema. 13:16 Bonke abanobuqili benza ngokwazi; Isinyabi siya kwaneka ukumatha. ALL. 19:16 Ogcine umthetho ugcine umphefumlo wakhe; Ozidelayo iindlela zakhe uya kufa. 14:30 Bubomi benyama intliziyo epholileyo; Ke lona ikhwele yimpehla emathanjeni. 20:24 Kuvela kuYehova ukunyathela kwendoda; Umntu angathini na ukuyiqonda indlela yakhe? 22:29 Uyayibona indoda eyinkunkqele eshishinini layo? 30:7 Ndicele kuwe izinto ezimbini; Musa ukundivimba zona ndingekafi: 30:8 Khwelelisa kum inkohlakalo nelizwi lamanga; Musa ukundinika ubuhlwempu nobutyebi; Ndihlafunise isonka endisimiselweyo; 30:9 Hleze ndihluthe, ndikhanyele, ndithi, Ngubani na uYehova? 1:28 Baya kwandula bandibize, ndingaphenduli, Bandifune kwakusasa, bangandifumani; 1:29 Ngethuba lokuba bakuthiyile ukwazi, Abakunyula ukoyika uYehova; 1:30 Abalivuma icebo lam, Basigiba sonke isohlwayo sam: 1:31 Baya kudla ke isiqhamo sendlela yabo, Bahluthe ngamacebo abo. Proverb:12:2: A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn. 22:18 Ngokuba kumnandi, xa uthe wawagcina embilinini; Makeme onke ephelele emlonyeni wakho. 13:5 Ilungisa liyithiyile into ebubuxoki; Yena ongendawo uyanukisa, enze okuziintloni. 24:29 Musa ukuthi, Njengoko enze ngako kum, ndiya kwenjenjalo nam kuye, Ndiya kubuyisela indoda ngokomsebenzi wayo. ( AX) 31 From the mouth of the righteous comes the fruit of wisdom, ( AY) but a perverse tongue. Yini, nyana wezibhambathiso zam? 11:11 Ngentsikelelo yabathe tye siyaphaka nyiswa isixeko; Ngomlomo wabangendawo siyahleleleka. 19:9 Ingqina elixokayo alibi msulwa; Ofutha amanga uyatshabalala. Proverbs 9:1 “Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars:”. 22:14 Sisihogo esinzulu umlomo wabafazi abangengabo; Obhavunyelwa nguYehova weyela khona. 31:20 Isandla sakhe usitwabululela olusizana, Azolulele izandla zakhe kumahlwempu. Lingaphezulu nakwikorale ixabiso lakhe. 9:6 Yekani ukuba ziziyatha, niphile, Ninyathele endleleni yengqondo. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 25:14 Ungamafu anomoya, angenamvula, Umntu oqhayisa ngesipho esikhohlisayo. Welcome to inspirational stories we believe in holding yourself together accepting life. This summary of the book of Proverbs provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Book of Proverbs. 9:12 Ukuba uthe walumka, uzilumkela okwakho; Ukuba uthe wagxeka, oko wokuthwala wedwa. 25:21 Ukuba okuthiyileyo uthe walamba, mphe ukudla adle; Ukuba uthe wanxanwa, mseze amanzi; 25:22 Kuba ufumba wena amalahle avuthayo entlokweni yakhe; UYehova wokuvuza. Nyana wam, ukuba aboni bathe bakuhenda, Uze ungavumi ke. 14:3 Lusemlonyeni wesimathane uswazi lwekratshi; Umlomo wezilumko uyazigcina. 18:4 Ngamanzi anzulu amazwi omlomo wendoda, Ngumlanjana obalekayo, lithende lobulumko. In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. Yokuba izidenge zinikwe ubuqili, UlutshaUlutsha lunikwe ukwazi nokunkqangiyela; 5 12:19 Umlomo wenyaniso uzimasekile kwaphela; Ke lona ulwimi oluxokayo lolwephanyazo. 20:15 Kukho igolide, neekorale ezininzi; Ke yona impahla enqabileyo ngumlomo onokwazi. 27:13 Thabatha ingubo yakhe omele omnye; Menze isibambiso ngenxa yezinto zasemzini. 4:10 Yiva, nyana wam, uyamkele intetho yam, Iba mininzi kuwe iminyaka yobomi. Ngokokuba ndinibizile, anavuma, Ndolule isandlaisandla sam, akwabakho ukhathalayo; 25 13:10 Ngokukhukhumala kuvuka ukulwa kuphela; Ubulumko bunabavuma ukucetyiswa. 20:18 Iingcinga zizinyaswa yingcebiswano; Yilwa imfazwe unecebo elilungileyo. 1:33 Ke yena ondivayo uhleli ekholosile, Wonwabile ekunkwantyiseni kobubi. 27:22 Nokuba uthe wasingqusha isimathane esingqushweni phakathi komngqusho ngentonga yokungqusha, Akuyi kusuka kuso ukumatha kwaso. 20:20 Otshabhisa uyise nonina, Isibane sakhe sicima ebumnyameni phakathi. 18:9 Nohilizayo eshishinini lakhe Ngumninawa kaSokonakalisa. 10:11 Lithende lobomi umlomo welungisa; Ke wona umlomo wabangendawo ugubungela ugonyamelo. 6:4 Musa ukuwanika ubuthongo amehlo akho, Ungaziniki kozela iinkophe zakho; 6:5 Zihlangule esandleni njengebhadi, Njengentaka esandleni somthiyeli. Masibaginye njengelabafileyo behleli, Begqibelele, njengabehla baye emhadini; 13 28:4 Abashiya umyalelo badumisa abangendawo; Ke abawugcinayo umyalelo bayazixhokonxa ngabo. 21:17 Othanda imigcobo uba yindoda esweleyo; Othanda iwayini neoli akabi sisityebi. 7:16 Umandlalo wam ndiwandlele ngemiqamelo, Ngeengubo ezimfakamfele zoluko lwaseYiputa; 7:17 Ndisifefe isilili sam Ngemore, nehaloti, nesinamon. Itsho indoda leyo, ithi, Ndizidinisile, ndizidinisile ndaphela. (You can do that anytime with our language chooser button ). 14:13 Nasekuhlekeni intliziyo inomvandedwa; Nokuphela kwalo uvuyo sisingqala. 18:11 Ubuncwane besityebi sisixeko saso esiliqele; Bunjengodonga oluphakamileyo emabhongweni aso. 10:24 Into anxunguphala yiyo ongendawo, yiyo emfikelayo; Akunqwenelayo amalungisa aya kunikwa. Kuba ufumana usanekwa umnatha Emehlweni eentaka ezi zonke; 18 Lisukela amazwi angento. 24:21 Nyana wam, moyike uYehova nokumkani, Ungazibandakanyi nabanokumbi; 24:22 Kuba kofika ngesiquphe ukusindeka kwabo; Ilishwa leminyaka yabo, ngubani na olaziyo? 26:19 Injalo indoda ekhohlisa ummelwane wayo, Ibe isithi, Andidlali na? 22:15 Ukumatha kubotshiwe entliziyweni yomntwana; Intonga yokuqeqesha yokumkisa kuye. 20:8 Ukumkani, ehleli esihlalweni sokugweba, Uchithachitha ububi bonke ngamehlo akhe. Umgcini womphefumlo akakwazi na? Sofumana ubuncwaneubuncwane obunqabileyo, Sozizalisa izindluizindlu zethu ngamaxhoba; 14 28:26 Okholose ngeyakhe intliziyo usisidenge; Ke yena ohamba ngobulumko uya kusinda. 3:31 Musa ukuyimonela indoda egonyamelayo, Unganyuli nanye kwiindlela zayo. 8:13 Ukoyika uYehova kukuthiya into embi: Ikratshi nokukratsha, nendlela embi, Nomlomo onempenduka, ndiwuthiyile. 25:20 Olahla ingubo yokwaleka ngemini yengqele, nqwa kwaneviniga egalelwe kwisoda, Kwanovuma iingoma kontliziyo imbi. 22:12 Amehlo kaYehova alondoloza ukwazi, Aphenule intetho yenginingini. 20:19 Ohamba ehleba uhlakaza ucweyo; Ungadibani nepholopholo. 31:24 Wenza iingubo zelinen entle, Athengise ngazo, athengise ngemibhinqo kumaKanan. ... Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king... imilebe 'A lip' signifies doctrine. 10:20 Yisilivere enyuliweyo ulwimi lwelungisa; Intliziyo yabangendawo yintwana engeyakonto. 16:26 Ukulamba komxelengi kuyamxelengela, Ngokuba umlomo wakhe uyamqhuba. 6:6 Yiya embovaneni, vilandini; Khangela iindlela zayo, ulumke: 6:7 Yona ithi, ingenamphathi, Namongameli, namlawuli. 2 Yokuba kuqondwe iintetho zengqondo; . 24 24:17 Musa ukuvuya ekuweni kotshaba lwakho, Ingagcobi intliziyo yakho ekukhubekeni kwalo; 24:18 Hleze akubone uYehova, kube kubi emehlweni akhe, Awubuyise umsindo wakhe kulo. 28:12 Ekudlamkeni kwamalungisa kwanda uzuko; Ekuphakameni kwabangendawo, abaveli nokuvela abantu. The Proverbs, an Old Testament book of “wisdom” writing found in the third section of the Jewish canon, known as the Ketuvim, or Writings. 3:32 Kuba othi gu bucala ulisikizi kuYehova; Ke lunabathe tye ucweyo lwakhe. 16:2 Zonke iindlela zendoda ziqaqambile kwawayo amehlo; Ke yena umlinganisi womoya nguYehova. 21:30 Akukho bulumko, akukho ngqondo, Akukho cebo malungana noYehova. 14:1 Ubulumko bomfazi buyayakha indlu yakhe; Ukumatha kuyayichitha ngezakhe izandla. 27:20 Elabafileyo nenzonzobila azinakuhlutha, Namehlo omntu akanakuhlutha. 19:19 Onomsindo omkhulu umelwe kukuhlawula; Kuba xa uthe wamhlangula, woba mandundu. 26:28 Ulwimi oluxokayo luyabathiya abatyunyuzwa lulo; Nomlomo ocengacengayo usebenza ububi. 12:3 Akuzimaseki mntu, enokungendawo; Ke yona ingcambu yamalungisa ayishukunyiswa. 27:14 Osikelela ummelwane wakhe ngezwi elikhulu, evuka kwakusasa, Kubalelwa ekuthini uyamtshabhisa. 5 Ukuze eve osisilumko, aqokele afunde, Oqondayo … 23:25 Makavuye uyihlo nonyoko, Agcobe umfazi owakuzalayo. 17:15 Omgwebelayo ongendawo, kwanoligwebayo ilungisa, Bangamasikizi kuYehova bobabini. bHasStory0 = true; 3:22 Zoba bubomi emphefumlweni, Nento entle emqaleni wakho. 10:16 Umvuzo welungisa usingisa ebomini; Ungeniselo longendawo lusingisa esonweni. 8:15 Ookumkani banobukumkani ngam; Nezidwangube zimisa ubulungisa ngam. 29:18 Apho kungekho mbono baba yimiqhathu abantu; Bakuwugcina umyalelo, hayi, uyolo lwabo! 16:16 Ukurhweba ubulumko kungakanani na ukulunga kwako, ngaphezu kwegolide embiweyo! 26:23 Ligwebu lesilivere, lalekwe empahleni yodongwe, Umlomo ovuthayo unentliziyo enobubi. The book’s superscription, “The proverbs of Solomon. 15:19 Indlela yevila ngathi ibiyelwe ngemitholo; Ke umendo wabathe tye ubekelelwe. 2:11 Ukunkqangiyela kokugcina, Ukuqonda kokulondoloza; 2:12 Ukuba kukuhlangule endleleni embi, Kubantu abathetha impenduka; 2:13 Kwabashiya umendo wokuthe tye, Ukuze bahambe ngeendlela zobumnyama; 2:14 Kwabavuyela ukwenza ububi, Bagcobe ngeempenduka zabenza ububi; 2:15 Abamendo ujibilizayo, Abathi gu bucala ngemikhondo yabo; 2:16 Ukuze uhlangulwe kumkamntu, Kowolunye uhlanga, ontetho yakhe igudileyo; 2:17 Lowo ushiya ikholwane lobutsha bakhe, Awulibale umnqophiso woThixo wakhe. 23:1 Xa uthe wahlala phantsi, ukuba udle nomlawuli, Qonda uqonde lowo uphambi kwakho; 23:2 Ubeke isitshetshe emqaleni wakho, Ukuba ungumntu onombilini. 13:1 Unyana osisilumko uva uqeqesho lukayise; Ke yena umgxeki akeva kukhalinyelwa. 19:23 Ukoyika uYehova kusa ebomini; Onako uya kuhlala ehluthi. 10:18 Oyifihlayo intiyo ungumlomo wexoki; Ohambisa intlebendwane usisidenge. 21:27 Umbingelelo wabangendawo lisikizi; Kobeka phi na ke bakuwuzisa ngenxa yamanyala! 10:4 Uba lihlwempu osebenza ngesandla esidangeleyo; Ke sona isandla sabakhutheleyo siyatyebisa. The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel: 61. 6:30 Alidelwa isela, xa lithe labela Ukwanelisa umphefumlo walo, xa lithe lalamba; 6:31 Lifunyenwe, lihlawula kasixhenxe, Lirhola bonke ubuncwane bendlu yalo. 29:22 Indoda enomsindo ixhaya ingxabano; Umntu onobushushu uzele lukreqo. 25:7 Kuba kulungile ukuba kuthiwe kuwe, Nyukela apha, Kunokuba uthotywe phambi kwenene, Alibonileyo amehlo akho. 7:27 Iziindlela zelabafileyo indlu yakhe, Zihla ziye ezingontsini zokufa. Listen, son of my womb! 15:5 Isimathane sigiba uqeqesho lukayise; Osigcinileyo isohlwayo uba nobuqili. 19:27 Yeka, nyana wam, ukuthi uve uqeqesho, Kanti uya kusuka ulahlekane nentetho yokwazi. 12:26 Ilungisa lingumkhokeli kuwalo; Indlela yabangendawo iyabandwendwisa. 8:16 Bathethela ngam abathetheli, Namanene, nabagwebi bonke behlabathi. 6:1 Nyana wam, ukuba uthe wammela ummelwane wakho, Wabambana nomnye ngesandla: 6:2 Urhintyelwe ngentetho yomlomo wakho, Uthiwe hlasi ngentetho yomlomo wakho. 19:6 Baninzi abacenga amanene; Yonke into isisihlobo kwindoda ephayo. 13:15 Ingqiqo entle ibanga ubukholwane; Indlela yamanginingini inzima. 7:26 Kuba zininzi iingxwelerha aziwisileyo; Linani elikhulu alibuleleyo. 29:14 Ukumkani ogweba ityala lezisweli ngenyaniso, Itrone yakhe iya kuzinza ngonaphakade. 15:12 Umgxeki akakuthandi ukohlwaywa kwakhe, Akayi kwizilumko. 12:2 Olungileyo uyamkeleka kuYehova; Indoda enamayelenqe uyifumana inetyala. 11:22 Likhonkco legolide ethatheni lehagu Inzwakazi eswele izimvo. 28:16 Hayi, inganga iswele ukuqonda, enokucudisa okuninzi! 30:33 Kuba ukucofa ubisi kuvelisa amasi, Ukucofa impumlo kuvelisa igazi, Ukucofa umsindo kuvelisa imbambano. 23:6 Musa ukudla ukudla koliso libi, Ungazinqweneli izidlo zakhe ezinencasa; 23:7 Kuba njengoko anjalo ocinga yedwa unjalo yena; Uthi kuwe, Yidla usele, Ukanti intliziyo yakhe ayinawe; 23:8 Umthamo wakho owudlileyo uya kuwuhlanza, Ulahlekwe ngamazwi akho amnandi. 23:10 Musa ukuwushenxisa umlimandlela wakudala; Ungangeni emasimini eenkedama; 23:11 Kuba umkhululi wazo womelele; Wobambana nawe yena ngobambano lwazo. 13:3 Obambe umlomo wakhe ugcine umphefumlo wakhe; Owuthe qheke umlomo wakhe, yintshabalalo kuye leyo. 10:15 Ubuncwane besityebi ngumzi waso oliqele; Iintshabalalo yabasweleyo bubuhlwempu babo. 14:17 Ozekanekayo wenza ukumatha; Indoda yamayelenqe ithiyekile. 20:27 Sisibane sikaYehova umphefumlo womntu, Siphengulula zonke iingontsi zombilini. Zinabani na iingxabano? 30:24 Izinto zine ezincinane emhlabeni, Kanti zilumke kakhulu: 30:25 Iimbovane ngabantu abangenamandla Kanti zilungisa ukudla kwazo ehlotyeni; 30:26 Iimbila ngabantu abangomeleleyo, Kanti zimisa izindlu zazo emaweni; 30:27 Iinkumbi azinakumkani, Kanti ziphuma zingamaqela ngamaqela zonke; 30:28 Icilitshe unako ukulibamba ngezandla, Kanti lisemabhotweni ookumkani. Verse Concepts. 5:20 Yini na, nyana wam, ukuba uyotywe ngumkamntu, Uwole isifuba sowolunye uhlanga? Yokuba kuqondwe iintetho zengqondo; 3 In most cases, Swedenborg links blood with... ubuncwaneA "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests... izindluA "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests... phakathiThe "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation... NyeA company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions.